• Company
 • Service
 • Downloads
 • Links
 • Contact

ชุดทดลองกลศาสตร์พื้นฐานสำหรับนักเรียน

ชุดทดลองกลศาสตร์พื้นฐานสำหรับนักเรียน ไม่น้อยกว่า 50 การทดลอง

 1. คุณสมบัติทั่วไป

โดยครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้

 • ปริมาณและลักษณะเฉพาะทางกายภาพ
 • แรง
 • เครื่องกลพื้นฐาน
 • ของเหลวและก๊าซ
 • การสั่น
 1. คุณสมบัติเฉพาะ

2.1. ฐานตั้งแบบแยกได้ จำนวน 1 อัน

2.2. แท่งสแตนเลสความยาว 250 มม.                    จำนวน 1 อัน

2.3. ที่ยึดจับอุปกรณ์                                       จำนวน 2 อัน

2.4. ตุ้มน้ำหนัก ขนาด 10 กรัม จำนวน 4 อัน

2.5. ตุ้มน้ำหนัก ขนาด 50 กรัม จำนวน 3 อัน

2.6. สปริง ค่าคงที่ 3 N/m จำนวน 1 อัน

2.7. สปริง ค่าคงที่ 20 N/m จำนวน 1 อัน

2.8. รอกเดี่ยวเคลื่อนที่ จำนวน 1 อัน

 • 2.8.1. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 65 มม.
 • 2.8.2. พร้อมตะขอเกี่ยว

2.9. ตราชั่งสปริง ขนาด 1.0 นิวตัน           จำนวน 1 อัน

 • 2.9.1. เป็นตราชั่งสปริงที่ความสะดวกในการอ่านค่า โดยมีสเกลเป็นลักษณะใสสามารถ มองเห็นแกนกลางของตัวตราชั่งได้
 • 2.9.2. มีช่วงการวัดสูงสุด 1 นิวตัน
 • 2.9.3. มีความละเอียดในการวัด 0.01 นิวตัน
 • 2.9.4. มีความแม่นยำในการอ่านค่า 2% of final value

2.10. ตาชั่งสปริง ขนาด 2 นิวตัน           จำนวน 1 อัน

 • 2.10.1. ชั่งน้ำหนักได้สูงสุด 2 นิวตัน
 • 2.10.2. ความคลาดเคลื่อน         ± 2%
 • 2.10.3. สามารถอ่านค่าได้ละเอียด 0.02 นิวตัน

2.11. บีกเกอร์พลาสติกขนาด 100 มล.                  จำนวน 1 อัน

2.12. บีกเกอร์พลาสติกขนาด 250 มล.             จำนวน 1 อัน

2.13. เวอร์เนียร์ คาลิเปอร์                                                        จำนวน 1 อัน

 • 2.13.1. ช่วงการวัด 0…120 มม.

2.14. นาฬิกาจับเวลา                                                          จำนวน 1 ชุด

2.15. สายวัด ยาว 2 เมตร           จำนวน 1 อัน

2.16. กระบอกตวงพลาสติก ขนาด 50 มล.           จำนวน 1 อัน

2.17. รอกคู่เคลื่อนที่ เส้นผ่านศูนย์กลาง 40 และ 65 มม.                    จำนวน 1 อัน

2.18. สปริงแผ่นเรียบ                 จำนวน 1 แผ่น

 • 2.18.1. ความยาว 300 มม.
 • 2.18.2. ความกว้าง 15 มม.
 • 2.18.3. ความหนา 0.5 มม.

2.19. กล่องเสียดทาน จำนวน 1 อัน

 • 2.19.1. ผิวหน้าไม้ 72 ×51, 72 × 30 มม.
 • 2.19.2. ผิวหน้ายาง 67 × 50 มม.
 • 2.19.3. มวล ประมาณ 83 กรัม

2.20. หัววัดความดันไฮโดรสตาติก จำนวน 1 อัน

2.21. สปริงสมดุลแบบใส 2 N จำนวน 1 อัน

2.22. ล้อเฟือง 20 ซี่                                                     จำนวน 1 อัน

2.23. ล้อเฟือง 40 ซี่ จำนวน 1 อัน

2.24. บีกเกอร์ ขนาด 600 มิลลิลิตร จำนวน 1 อัน

2.25. ท่อแคปปิลารี่ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรอบนอก 5 มิลลิเมตร จำนวน 1 อัน

2.26. ชุดสมาร์ทเซ็นเซอร์สำหรับวัดแรง                                        จำนวน 1 อัน

 • 2.26.1. เป็นเซ็นเซอร์แบบ All in one เชื่อมต่อไร้สายผ่าน Bluetooth ใช้ได้กับ tablet ที่ใช้ระบบ iOS หรือ Android และสมาร์ทโฟนที่ใช้ระบบ Android
 • 2.26.2. มี App สำหรับโหลดใช้งานได้ฟรี
  • 2.26.2.1. สามารถ download เพื่อใช้งานได้ทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ iOS
  • 2.26.2.2. สามารถแสดงค่าการวัดเป็นตัวเลขแบบ Realtime
  • 2.26.2.3. สามารถแสดงผลในรูปแบบ Graphic gauge ได้
  • 2.26.2.4. สามารถแสดงผลในรูปแบบกราฟการเปลี่ยนแปลงเปรียบเทียบกับ เวลาใน หน่วยวินาที
  • 2.26.2.5. มีเครื่องมือที่ใช้ในการย่อและขยายกราฟ เพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของข้อมูลการวัด
  • 2.26.2.6. มีเครื่องมือที่ใช้ในการหาค่าเฉลี่ยของข้อมูลที่วัดได้
  • 2.26.2.7. มีฟังก์ชันในการจับเวลา และฟังก์ชันในการตั้งเวลานับถอยหลัง
  • 2.26.2.8. สามารถตั้งค่าอัตราการส่งข้อมูล (Sampling rate) ได้
  • 2.26.2.9. ในขณะที่ทำการวัด สามารถบันทึกรูปภาพ, วิดีโอ, เสียง, ข้อความ และ พิกัดของตำแหน่งที่กำลังทำการทดลองได้
  • 2.26.2.10. สามารถ export ข้อมูลในรูปแบบไฟล์และสามารถแชร์ผ่านอีเมลล์ หรือ Line application ได้
  • 2.26.2.11. ไฟล์ข้อมูลที่ได้จากการวัดสามารถเปิดในโปรแกรม Microsoft Excel ได้
 • 2.26.3. ใช้เทคโนโลยี Bluetooth 4 หรือดีกว่า
 • 2.26.4. การเชื่อมต่อและใช้งาน (Plug & Play) เพียงแค่เปิดสวิตซ์ของตัวเซนเซอร์และเปิดโปรแกรมเพื่อเลือกการเชื่อมต่อกับเซนเซอร์
 • 2.26.5. ช่วงของการวัดแรง +/- 50 นิวตัน
 • 2.26.6. ความละเอียดในการวัด 30 มิลลินิวตัน
 • 2.26.7. แซมเปิลเรทหรืออัตราการส่งผ่านข้อมูล 1000 Hz หรือดีกว่า
 • 2.26.8. ความจุของแบตเตอรี่ไม่น้อยกว่า 250 mAh
 • 2.26.9. ระยะการเชื่อมต่อแบบไม่มีสิ่งกีดขวางโดยประมาณ 30 เมตร หรือมากกว่า
 • 2.26.10. ใช้งานได้ดีในช่วงอุณหภูมิ 5-40 องศาเซลเซียส, ความชื้นน้อยกว่า 80%
 • 2.26.11. มีปุ่มเปิด-ปิด สามารถเปิด-ปิด ได้โดยการกดค้างไว้มากกว่า 3 วินาที
 • 2.26.12. มี LED แสดงสถานการณ์เชื่อมต่อ Bluetooth ดังต่อไปนี้
  • ถ้าแสดงสีแดงทุก ๆ 2 วินาที แสดงว่ายังไม่ได้เชื่อมต่อ
  • ถ้าแสดงสีเขียวทุก ๆ 2 วินาที แสดงว่าเชื่อมต่อแล้ว
  • ถ้าแสดงสีเขียวทุก ๆ 4 วินาที แสดงว่ากำลังทำการวัดค่าอยู่
 • 2.26.13. มี LED แสดงสถานะของแบตเตอรี่ ถ้าแสดงสีแดงทุก ๆ 2 วินาที แสดงถึง Low battery

2.27. อุปกรณ์ประกอบการทดลองอื่น ๆ ครบสมบูรณ์พร้อมทำการทดลอง

 1. รายละเอียดอื่น ๆ

3.1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิตหรือได้รับแต่งตั้งจากตัวแทนจำหน่ายภายในประเทศ โดยมีหนังสือแต่งตั้งการเป็นตัวแทนเพื่อบริการหลังการขายที่มีประสิทธิภาพ

3.2. เป็นผลิตภัณฑ์นำเข้าจากประเทศยุโรปหรืออเมริกา

3.3. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001

3.4. คู่มือประกอบการทดลองไม่น้อยกว่า 1 ชุด

3.5. รับประกันคุณภาพ ไม่น้อยกว่า 1 ปี