• Company
 • Service
 • Downloads
 • Links
 • Contact

ชุดทดลองทัศนศาสตร์พื้นฐานสำหรับนักเรียน

ชุดทดลองทัศนศาสตร์พื้นฐานสำหรับนักเรียน ไม่น้อยกว่า 65 การทดลอง

 1. คุณสมบัติทั่วไป

โดยครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้

 • ทิศทางของแสง
 • กระจก
 • เลนส์
 • ดวงตาของมนุษย์
 • อุปกรณ์ทางทัศนศาสตร์
 • ทฤษฏีทัศนศาสตร์ของคลื่น
ชุดทดลองทัศนศาสตร์พื้นฐานสำหรับนักเรียน ไม่น้อยกว่า 65 การทดลอง
 1. คุณสมบัติเฉพาะ

2.1. แหล่งจ่ายไฟ           จำนวน 1 เครื่อง

 • 2.1.1. ช่วงของการจ่ายความต่างศักย์

กระแสตรง ปรับได้        0…12 VDC

กระแสสลับ เลือกได้       6, 12, VAC

 • 2.1.2. ช่วงของการจ่ายกระแส

กระแสตรง ปรับได้        0…2 A

กระแสสลับ สูงสุด         5 A

 • 2.1.3. การกระเพื่อมของสัญญาณ (Remnant ripples) น้อยกว่า 1 mV.
 • 2.1.4. มีวงจรป้องกันการลัดวงจร และ วงจรตัดกระแสไฟเกิน

2.2. หลอดฮาโลเจน 12 V / 20 W                  จำนวน 1 หลอด

2.3. กล่องไฟฮาโลเจน 12 V / 20 W        จำนวน 1 กล่อง

2.4. ชุดแผ่นกรองแสงสีขนาด                                                จำนวน 1 ชุด

ประกอบด้วย

 • แผ่นกรองสีแดง 1 แผ่น
 • แผ่นกรองสีน้ำเงิน 1 แผ่น
 • แผ่นกรองสีเขียว 1 แผ่น

2.5. ชุดแผ่นกรองแสงสีขนาด                                                จำนวน 1 ชุด

ประกอบด้วย

 • แผ่นกรองสีเหลือง 1 แผ่น
 • แผ่นกรองสีฟ้า 1 แผ่น
 • แผ่นกรองม่วง 1 แผ่น

2.6. บล็อกครึ่งวงกลม                                                                    จำนวน 1 อัน

2.7. บล็อกรูปสี่เหลี่ยมคางหมู                                                           จำนวน 1 อัน

2.8. บล็อกรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก                    จำนวน 1 อัน

2.9. แผ่นไดอะแฟรมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางของช่องเท่ากับ 20 มม.           จำนวน 1 แผ่น

2.10. แผ่นไดอะแกรม มีขีดความกว้างสลิต 1 มม.           จำนวน 1 แผ่น

2.11. แผ่นไดอะแฟรมที่มีช่องสีเหลี่ยมขนาด 10 × 10 มม.           จำนวน 1 แผ่น

2.12. เกรตติง 80 เส้น / มม.           จำนวน 1 แผ่น

2.13. เลนส์บนที่ยึดแบบเลื่อน                                                           จำนวน 1 อัน

 • 2.13.1. ระยะโฟกัสของเลนส์เท่ากับ +50 มม.
 • 2.13.2. เป็นเลนส์พลาสติกที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ 40 มม.

2.14. เลนส์บนที่ยึดแบบเลื่อน                                                           จำนวน 1 อัน

 • 2.14.1. ระยะโฟกัสของเลนส์เท่ากับ +100 มม.
 • 2.14.2 เป็นเลนส์พลาสติกที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ 40 มม.

2.15. เลนส์บนที่ยึดแบบเลื่อน           จำนวน 1 อัน

 • 2.15.1 ระยะโฟกัสของเลนส์เท่ากับ -50  มม.
 • 2.15.2 เป็นเลนส์พลาสติกที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ 40 มม.

2.16. กระจกเลนส์นูน / เว้าบนที่ยึด           จำนวน 1 อัน

 • 2.16.1 ระยะโฟกัสของเลนส์เท่ากับ + 100 มม.

2.17. แบบจำลองโลก/ดวงจันทร์                     จำนวน 1 อัน

2.18. ฉากสีขาว ขนาด 150 x 150 มม.                                               จำนวน 1 แผ่น

2.19. บิ๊กเบอร์ ขนาด 250 ml                     จำนวน 1 อัน

2.20. ชุดสมาร์ทเซ็นเซอร์สำหรับวัดแสง                               จำนวน 1 อัน

 • 2.20.1 เป็นเซ็นเซอร์แบบ All in one เชื่อมต่อไร้สายผ่าน Bluetooth ใช้ได้กับ tablet ที่ใช้ระบบ iOS หรือ Android และสมาร์ทโฟนที่ใช้ระบบ Android
 • 2.20.2 สำหรับโหลดใช้งานได้ฟรี
   • 2.20.2.1. สามารถ download เพื่อใช้งานได้ทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ iOS
   • 2.20.2.2. สามารถแสดงค่าการวัดเป็นตัวเลขแบบ Realtime
   • 2.20.2.3. สามารถแสดงผลในรูปแบบ Graphic gauge ได้
   • 2.20.2.4. สามารถแสดงผลในรูปแบบกราฟการเปลี่ยนแปลงเปรียบเทียบกับ เวลาในหน่วยวินาที
   • 2.20.2.5. มีเครื่องมือที่ใช้ในการย่อและขยายกราฟ เพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของข้อมูลการวัด
   • 2.20.2.6. มีเครื่องมือที่ใช้ในการหาค่าเฉลี่ยของข้อมูลที่วัดได้
   • 2.20.2.7. มีฟังก์ชันในการจับเวลา และฟังก์ชันในการตั้งเวลานับถอยหลัง
   • 2.20.2.8. สามารถตั้งค่าอัตราการส่งข้อมูล (Sampling rate) ได้
   • 2.20.2.9. ในขณะที่ทำการวัด สามารถบันทึกรูปภาพ, วิดีโอ, เสียง, ข้อความ และ พิกัดของตำแหน่งที่กำลังทำการทดลองได้
   • 2.20.2.10. สามารถ export ข้อมูลในรูปแบบไฟล์และสามารถแชร์ผ่านอีเมลล์ หรือ Line application ได้
   • 2.20.2.11. ไฟล์ข้อมูลที่ได้จากการวัดสามารถเปิดในโปรแกรม Microsoft Excel ได้
 • 2.20.3. ใช้เทคโนโลยี Bluetooth 4 หรือดีกว่า
 • 2.20.4. การเชื่อมต่อและใช้งาน (Plug & Play) เพียงแค่เปิดสวิตซ์ของตัวเซนเซอร์และเปิด โปรแกรมเพื่อเลือกการเชื่อมต่อกับเซนเซอร์
 • 2.20.5. ช่วงของการวัด 1 … 128 ลักซ์
 • 2.20.6. ความละเอียดในการวัด 1 ลักซ์
 • 2.20.7. แซมเปิลเรทหรืออัตราการส่งผ่านข้อมูล 10 Hz หรือดีกว่า
 • 2.20.8. ความจุของแบตเตอรี่ไม่น้อยกว่า 250 mAh
 • 2.20.9. ระยะการเชื่อมต่อแบบไม่มีสิ่งกีดขวางโดยประมาณ 30 เมตร หรือมากกว่า
 • 2.20.10. ใช้งานได้ดีในช่วงอุณหภูมิ 5-40 องศาเซลเซียส, ความชื้นน้อยกว่า 80%
 • 2.20.11. มีปุ่มเปิด-ปิด สามารถเปิด-ปิด ได้โดยการกดค้างไว้มากกว่า 3 วินาที
 • 2.20.12. มี LED แสดงสถานการณ์เชื่อมต่อ Bluetooth ดังต่อไปนี้
   • 2.20.12.1. ถ้าแสดงสีแดงทุก ๆ 2 วินาที แสดงว่ายังไม่ได้เชื่อมต่อ
   • 2.20.12.2. ถ้าแสดงสีเขียวทุก ๆ 2 วินาที แสดงว่าเชื่อมต่อแล้ว
   • 2.20.12.3. ถ้าแสดงสีเขียวทุก ๆ 4 วินาที แสดงว่ากำลังทำการวัดค่าอยู่
 • 2.20.13. มี LED แสดงสถานะของแบตเตอรี่ ถ้าแสดงสีแดงทุก ๆ 2 วินาที แสดงถึง Low battery

2.21. อุปกรณ์ประกอบการทดลองอื่น ๆ ครบสมบูรณ์พร้อมทำการทดลอง

 1. รายละเอียดอื่น ๆ

3.1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิตหรือได้รับแต่งตั้งจากตัวแทนจำหน่ายภายในประเทศ โดยมีหนังสือแต่งตั้งการเป็นตัวแทนเพื่อบริการหลังการขายที่มีประสิทธิภาพ

3.2. เป็นผลิตภัณฑ์นำเข้าจากประเทศยุโรปหรืออเมริกา

3.3. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001

3.4. คู่มือประกอบการทดลองไม่น้อยกว่า 1 ชุด

3.5. รับประกันคุณภาพ ไม่น้อยกว่า 1 ปี